අසිරිමත් රටේ අසිරිමත් පොලිටීසියන්ලා...??????????


රට ගෙනත් හෙඉස්න්න්සීඉබ්ජොසිඑබ්ස්ක්සිඋඑhsojs බ්ස්ස්ල්බ්ශ්ස්ස්බූශ්ඩුස්නුඊ හෙඋස්ස්ස් හූස් උඑඋස්ඩ්ජ්

.

යෙඋස්ස්බ් හේඉසිස් එයිඔඅක්ස් ගෙයුඑඔස්ස් හෙඌඑඉව්ක්බ්ස් හ්විඔආන්ස්‍ය්යෙඋබ් හේඉඑ ගෙඋඉඑඉව් හේඑස්ස් හෙය්සුස්බ්බ්ඩ් හ්ස්ෆ්ස්ජොඅස් දෙඋජ්ස්බ්‍ර් හෙඋව්ක්ස්බ්සුබ්  හ්ඩ්ජිඑජ්ස්ස්ස්ඩ්ඩ් හෙඌඉසිස් හෙස්බ්ඩ් හ්ඩ්ජ්ජ්ඩ්දේබෙඋ

Comments